Kontaktovať
Kontaktujte nás

Zásady ochrany osobných údajov
 

INFORMÁCIA PRE KUPUJÚCICH V INTERNETOVOM OBCHODE www.vesnala.sk

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov podľa článkov 12 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Vážení zákazníci,
Naša spoločnosť spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“ alebo „GDPR“), pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo existencie platného súhlasu dotknutej osoby a/alebo po dobu uplatňovania oprávneného záujmu a následne po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.

Časť I - Základné informácie

Prevádzkovateľ:
SUNLIGHT medical systems, s. r. o, Drotárska cesta 19B , Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
: +421 902 551 336, e-mail: hello@vesnala.sk (ďalej len „ “) má pri spracúvaní osobných údajov zákazníkov, alebo iných dotknutých osôb (ďalej len „dotknutá osoba“) postavenie prevádzkovateľa, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Časť II - Informácie o spracovateľských činnostiach

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s internetovým výdajom v nasledovných oblastiach, na nasledovné účely a nasledovnými spôsobmi:

A) Spracovateľská činnosť: Objednávka a predaj tovaru

1. Účel spracúvania osobných údajov:

2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba

3. Doba uchovávania osobných údajov:
• Osobné údaje dotknutých osôb nachádzajúce sa v objednávkach budú vymazané po 4 rokoch od ukončenia platnosti zmluvy, resp. po vysporiadaní zmluvného vzťahu, po splatení záväzku a uplynutí premlčacích lehôt. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, budú osobné údaje vymazané po uplynutí 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

4. Príjemcovia, prípadne kategórie príjemcov osobných údajov:

• Doručovatelia zásielok: Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999 ...

5. Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, adresa na doručenie, e-mail adresa, telefónny kontakt, informácie o zakúpenom tovare, prípadne IČO, DIČ

6. Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

7. S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

B) Spracovateľská činnosť: Marketing

1. Účel spracúvania osobných údajov:
• podpora predaja – zasielanie marketingových ponúk, newsletter, informácií o produktoch a novinkách, získavanie klientov pre zvyšovanie obchodného obratu a podielu na trhu

2. Právny základ spracúvania osobných údajov:

• Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem – pokiaľ ide o klientov, ktorí už s našou spoločnosťou spolupracujú alebo u nás už nakupovali

• Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby – pokiaľ ide o zasielanie informácií o produktoch a novinkách akýmkoľvek záujemcom, ktorí nie sú v pozícii klienta

3. Doba uchovávania osobných údajov:

• Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané po uplynutí 5 rokov od poskytnutia súhlasu alebo ihneď po odvolaní súhlasu, ako aj ihneď po obdržaní námietky proti spracúvaniu, ktorá môže byť uplatnená aj prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v e-mailovej správe.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov:

• žiadny

5. Kategórie osobných údajov:

• meno, priezvisko, e-mailová adresa kupujúceho

6. Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

7. S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

C) Spracovateľská činnosť: Reklamácie

1. 2. Účel spracúvania osobných údajov:
• Vybavenie reklamácietovaru, vrátenie alebo výmenatovaru, vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, vedenie evidencie reklamácií a vrátenia tovaru

2. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – zmluvná povinnosť – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci ako dotknutá osoba

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – zákonná povinnosť – plnenie povinností na úseku ochrany spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

3. Doba uchovávania osobných údajov:
• Osobné údaje dotknutých osôb budú vymazané v lehote 3 rokov od vybavenia reklamácie. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, budú osobné údaje vymazané po uplynutí 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov:

• žiadny

5. Kategórie osobných údajov:
• Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, informácie o zakúpenom tovare, prípadne IČO, DIČ.

6. Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

7. S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

D) Spracovateľská činnosť: Vernostný program [●]

1. Účel spracúvania osobných údajov:
• Realizácia vernostného programu – poskytovanie zliav, výhod a iných benefitov, vrátane služieb, ktoré by inak registrovaní členovia nezískali.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov:

• Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Doba uchovávania osobných údajov:

• Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané po dobu, kedy je dotknutá osoba členom Vernostného programu, resp. kým neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú vymazané po skončení členstva vo Vernostnom programe, vždy však ihneď po odvolaní súhlasu dotknutej osoby a vždy po uplynutí 5 rokov od posledného nákupu účastníka. Ak sa jedná o účtovné dokumenty, ktoré obsahuje osobné údaje člena vernostného programu, budú osobné údaje vymazané po uplynutí 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov:

• žiadny

5. Kategórie osobných údajov:
• Meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mailová adresa, informácie o zakúpenom tovare.

6. Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

7. S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

E) Spracovateľská činnosť: Program Overené zákazníkmi

1. Účel spracúvania osobných údajov:
• Zisťovanie spokojnosti s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov:
• Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás.

3. Doba uchovávania osobných údajov:
• Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané po dobu 4 rokov od vyplnenia dotazníka, vždy však najneskôr do doručenia námietky dotknutej osoby. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci ako dotknutá osoba kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov:
• Sprostredkovateľ: Heureka Group a.s., so sídlom: Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, ČR, IČO: 078 22 774, zapísaná u Městského soudu v Praze pod č. vložky B 24131, ako prevádzkovateľ portálu Heureka.sk – ktorého ako prevádzkovateľ využívame na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýzy trhového postavenia e-shopu

5. Kategórie osobných údajov:
• e-mail kupujúceho, informácie o zakúpenom tovare, v prípade vyplnenia dotazníka aj hodnotenie nákupu.

6. Nevykonáva sa prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

7. S osobnými údajmi dotknutých osôb sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Časť II - Poučenie o právach dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte nasledovné práva:

 1. Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

 2. Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

 1. Právo na odvolanie súhlasu
  V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 2. Právo na vymazanie osobných údajov
  Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 3. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša Spoločnosť už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

 4. Právo na prenosnosť osobných údajov
  V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné dôležité prekážky.

 5. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
  Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (profilovanie nerealizujeme). Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

 6.  Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220

tel. č.: +421/2/3231 3220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

(prípadne na iný dozorný orgán v členskom štáte Vášho bydliska)

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v tejto časti si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 902 551 336 alebo poslaním e-mail žiadosti na adresu dpo@vesnala.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

Našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov a riešenie podnetov a sťažností klientov môžete kontaktovať na adrese dpo@vesnala.sk.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí.

Časť III - Používanie cookies a tracking aktivity užívateľa

Internetový obchod www.vesnala.sk využíva súbory cookies, najmä na zlepšenie našich online služieb. Navštívením týchto stránok a povolením prijímania cookies vo Vašom prehliadači akceptujete používanie cookies ako aj podmienky ich používania.

Pri prvej návšteve sa Vás prostredníctvom vyskakovacej lišty opýtame na spresnenie Vašich predvolieb, prípadne odmietnutie ukladania cookies na Vašom zariadení.

Čo sú cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača/mobilného zariadenia vymazané. Trvalé

cookies zostávajú v počítači/mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom.

Ochrana osobných údajov

Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje, okrem lokalizačných dát a údajov o použitom zariadení a operačnom systéme, ktoré spravidla nie sú osobnými údajmi. Používame ich len na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookies nám pomáhajú stanoviť výkonnosť našich stránok, ako aj prispôsobovať obsah stránok jedinečným zákazníkom.

Aké cookies používame

 • Vyžadované – sú dôležité a pomáhajú Vám pohybovať sa po webových stránkach a vidieť určité funkcie. Tieto súbory napríklad zaisťujú uloženie nákupného košíka pri všetkých krokoch procesu uzatvárania objednávky a bez nich nebude fungovať ani samotný nákup.

 • Funkčné – umožňujú zaistiť ešte príjemnejší zákaznícky zážitok - ukladajú a pripomínajú Vám obsah nákupného košíka, umožňujú vytváranie zoznamov želaní a pod.

 • Výkonnostné – nám pomáhajú porozumieť nákupnému správaniu našich návštevníkov. To nám umožňuje neustále vylepšovať naše webové stránky.

 • Interakčné – sa používajú k tomu, aby ste mohli vyjadriť svoj názor – čo si myslíte o našich produktoch, webových stránkach apod. Tieto súbory cookies Vám umožnia vyjadriť sa na sociálnych sieťach tak, že sa Vám naše produkty páčia, alebo že ich odporúčate a porozprávať sa s pracovníkmi našich služieb. Môžete však tiež poradiť naším ostatným (potenciálnym) zákazníkom tým, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenziu.

 • Cielené reklamy – si zapamätajú Vaše preferencie týkajúce sa produktov a nakupovania, takže keď napríklad prechádzate výsledky hľadania vo vyhľadávači, budú sa zobrazovať reklamy viac týkajúce sa Vašej preferencie.

  Ako zakázať použitie cookies

  Nastavenia svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby Váš prehliadač súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím vyslovene nesúhlasíte. Informácie o nastaveniach súborov cookies nájdete v príslušnej časti nápovede Vášho zariadenia alebo prehliadača.

  Priamo na webstránke môžete nastavenia cookies obnoviť (opätovne vyvolať) najmä vyčistením vyrovnávacej pamäte Vášho prehliadača (cache) vo vzťahu k nášmu webu.

Odber naších noviniek

Prihláste sa na odber newslettera ohľadom zliav a noviniek z našej ponuky.