Kontaktovať
Kontaktujte nás

Všeobecné obchodné podmienky
 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania na doméne www.vesnala.sk (ďalej len „webové rozhranie“).

1.2 Predávajúci prevádzkuje bežný internetový predaj tovaru, ako aj internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle § 22 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch, ako poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Predávajúcim je SUNLIGHT medical systems, s. r. o, Drotárska cesta 19B , Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, IČO: 44939094, DIČ: 2022924574, IČ DPH: SK 2022924574

– (označenie entity VESNALA)

1.2 „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim, s cieľom nákupu výrobkov, určených na priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, a to najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3 Kupujúci berie na vedomie, že v rámci internetového obchodu sú okrem iného ponúkané aj lieky, ktoré sú určené iba fyzickým osobám a nie sú určené pre podnikateľský nákup liečiv či nákup liečiv právnickou osobou. Objednávka na jednu osobu a jeden deň je obmedzená počtom 10 balení.

1.4 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.5 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Podľa § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov

II. Kúpna zmluva - všeobecné ustanovenia

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, pričom v niektorých prípadoch môže ísť o internetový výdaj liekov špecifikovaných v ust § 22 ods. 1 zákona o liekoch, t.j. liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a/alebo zdravotníckych pomôcok v zmysle § 22 ods. 2 písm. b) zákona o liekoch (v ďalšom texte ako „zdravotnícke pomôcky“). Pod tovarom sa rozumejú taktiež zdravotnícke potreby, potravinové doplnky a kozmetika a spolu s liekmi, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, zdravotníckymi pomôckami sa spoločne označujú pre účely týchto VOP ďalej len ako „tovar“. Prostredníctvom internetového obchodu nemožno zakúpiť lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis. Lieky s obsahom drogového prekurzora, môžu byť vydané prostredníctvom internetového obchodu len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.

2.2 Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:

a) názov produktu;

b) fotografia produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe od balení produktu; pre posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;

c) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;

d) cena produktu - je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH, pokiaľ neurčuje inak legislatíva, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní;

e) povinné informácie podľa zákona č 362/2011 Z. z., zákon o liekoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z.

2.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4 Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Registráciou kupujúci môže súhlasiť so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho. 2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7 Akciová cena platí na tovar, ktorý je reálne skladom a len do vypredania zásob, pokiaľ nie je v podmienkach akcie uvedené inak.

2.8 Ak predávajúci pri predaji výrobku ponúkne kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne iný tovar ako dar, je na rozhodnutí kupujúceho, či ponúkaný dar prijme. Dar nie je predaným výrobkom a preto sa naň nevzťahuje záruka a predávajúci za jeho prípadné vady nezodpovedá. Ak predávajúci vie o vadách výrobku, ktoré ponúka kupujúcemu ako dar, je povinný kupujúceho pri ponuke daru na ne upozorniť. Ak sa na darovanom tovare objavia vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: a) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania, b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej aj „e-mail kupujúceho“).

3.3 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.4 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením prijatia objednávky predávajúcim (akceptáciou), pričom potvrdenie zašle predávajúci na e-mail kupujúceho, vyhradzuje si však právo objednávku neprijať.

3.5 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.7 Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.8 Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe Potvrdenie objednávky obsahuje kópiu týchto VOP, Zásad ochrany osobných údajov a Formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

IV. Cena

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu najmä nasledujúcimi spôsobmi: a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam, kde predávajúci umožňuje osobný odber; b) bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len „účet predávajúceho“) c) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému; d) bezhotovostne platobnou kartou online; e) dobierkou tam, kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu. Iné formy platby uvedené na webe predávajúceho tým nie sú vylúčené.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, v kúpnej cene sú zahrnuté aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu (potvrdenia) objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

4.8. Daňový doklad za predaj tovaru a služby (doprava) bude kupujúcemu dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky e-mailom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru.

4.9 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho – spotrebiteľa. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

4.10 Zľavový poukaz (voucher) vydaný predávajúcim, na základe ktorého je kupujúci oprávnený uplatniť zľavu z kúpnej ceny alebo čerpať inú výhodu je možné uplatniť len jedenkrát, pokiaľ nie je na zľavovom poukaze alebo v rámci marketingovej kampane výslovne uvedené inak.

V. Dodanie

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách:

a) v prípade platby v hotovosti sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu kedykoľvek po potvrdení objednávky kupujúceho v prevádzkarni predávajúceho v priebehu bežnej pracovnej doby, ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní,

b) v prípade platby bezhotovostným spôsobom, prevodom na účet alebo prostredníctvom platobného systému alebo platobnou kartou, v prevádzke predávajúceho, a to kedykoľvek v priebehu bežnej pracovnej doby, ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom v objednávkovom rozhraní, najskôr však po tom, čo bude kupujúcemu doručené oznámenie predávajúceho o prijatí ceny za tovar podľa článku 3.4 VOP,

c) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade, že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od potvrdenia objednávky oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať.

5.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci.

5.3 V prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim od prepravcu je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VI. Odstúpenie

6.1 V súlade so zákonom 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak je predmetom kúpy doplnkový sortiment – napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, dietetické potraviny, detská výživa a pod. Kupujúci - spotrebiteľ musí v takom prípade zabezpečiť tovar proti poškodeniu a znáša akékoľvek náklady na spätné dodanie tovaru predávajúcemu nad rámec najlacnejšieho spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim.

6.2 Doplnkový tovar, ako napr. prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý. Od zmluvy nemožno odstúpiť v rozsahu, v ktorom ide o internetový výdaj podľa § 22 zákona o liekoch (liekov, zdravotníckych pomôcok), keďže ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa jeho osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

6.3 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne v kamennej verejnej lekárni počas prevádzkovej doby alebo písomne na e-mailovú adresu: hello@vesnala.sk alebo na adresu lekárne: Kvačalova 1011/53, 821 08 Ružinov.

6.4 Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stránke Obchodu v časti Reklamácie.

6.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.6 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

6.7 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

6.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

6.9 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

VII. Informačná služba, nežiaduce účinky

7.1 Predávajúci má v rámci svojich internetových stránok zriadenú zákonom požadovanú informačnú službu, ktorá slúži na poskytovanie poradenstva o liekoch, ich kvality a bezpečnosti a zhromažďovanie hlásení o nežiaducich účinkoch. Kontakty na informačnú službu predávajúceho sú uvedené v rámci internetového obchodu a sú uvedené aj v rámci objednávky, ktorej kópia je zasielaná na elektronickú adresu kupujúceho

7.2 V prípade choroby alebo zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

7.3 Kupujúcemu sa u liekov dôrazne odporúča starostlivo čítať písomné informácie a zoznámiť sa so spôsobom užívania daného lieku.

VIII. Záruka, zodpovednosť za vady, spory

8.1 Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov a v prípade použitého tovaru 12 mesiacov; naopak v prípade výdaja liekov a iného spotrebného tovaru s kratšou exspiračnou lehotou alebo dátumom spotreby sa uplatní záručná doba iba v trvaní exspiračnej lehoty alebo dátumom spotreby a ak ide o veci podliehajúce rýchlej skaze, musí kupujúci vytknúť vady najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru kupujúcemu. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy elektronicky na emailovú adresu predávajúceho alebo v formulárom v časti Reklamácie na webovej stránke, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní od prevzatia tovaru, prípadne zistenia závady, ak nie je ustanovená iná lehota. Ak je kupujúci podnikateľom, je povinný všetok tovar okamžite pri jeho prijatí skontrolovať a vytknúť prípadné vady bez zbytočného odkladu, inak nie je predávajúci povinný prípadnú reklamáciu akceptovať.

8.2 V prípade reklamácie liekov zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom, aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením lieku (poštovné a balné). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou nahradí predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania lieku sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak , aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách, keď najmä v prípade liekov nemusí predávajúci zaslanie prípravku pre reklamáciu vyžadovať.

8.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád a vhodná na obvyklé použitie. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar, ani skazu na strane kupujúceho v prípade nevhodného skladovania alebo údržby, ak sa vyžaduje, nemožno považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Predávajúci za žiadnych okolností nezodpovedá za vady tovaru spôsobené kupujúcim, a to neodbornou manipuláciou, používaním tovaru v rozpore s priloženými manuálmi a/alebo bežnými prevádzkovými štandardmi, zásahmi alebo pozmeňovaním tovaru kupujúcim, náhodným znehodnotením počas užívania kupujúcim, za spotrebovanie spotrebného materiálu (napr. batérie), alebo inak spôsobom, za ktorý predávajúci nezodpovedá v zmysle týchto VOP a osobitných predpisov.

8.4 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, prípadne ak sa na nej počas záručnej doby vyskytne vada má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Predávajúci vybavuje reklamácie v súlade so svojím Reklamačným poriadkom.

8.5 V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ak je to možné – t.j. nie v prípade liekov), pričom predávajúci neposkytuje záruku, ak o tom neurobí osobitné vyhlásenie v podobe záručného listu. V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a/alebo zákona č. 102/2014 Z.z..

8.6 Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím najskôr kontaktujte na adrese hello@vesnala.sk.

IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Kupujúci na základe objednávky tovaru alebo rezervácie tovaru pre osobný odber v partnerskej lekárni poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor a pod. Prevádzkovateľom, teda osobou zodpovednou za stanovenie účelov spracúvania a samotné spracovanie osobných údajov, je predávajúci.

9.2 Pre účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia alebo za účelom zaistenia rezervácie osobného odberu tovaru v lekárni, poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, priezvisku, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „osobné údaje“). Meno a priezvisko kupujúceho a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a/alebo rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s kupujúcim, ktorý je dotknutou osobou.

9.3 Registrovaný zákazník v rámci zriadenia užívateľského účtu dáva prevádzkovateľovi – predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov zadaných v rámci registrácie pre účely zjednodušenia prístupu, prípadne aj na zasielanie marketingových informácii, telefonický marketing, zasielanie SMS správ a na účely zaradenia do vernostného programu.

9.4 Súhlas je udelený až do doby jeho odvolania, alebo vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v bode 9.3 vyššie, prípadne zaslaním na adresu hello@vesnala.sk.

9.5 Informácie podľa čl. 12 až 22 nariadenia GDPR sú dostupné na adrese: ochrana osobných údajov a tiež sú kupujúcemu poskytované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru.

9.6 Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, a zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v znení neskorších predpisov. X. Kontrolný orgán Kontrolným orgánom , ktorý vykonáva dozor nad činnosťou predávajúceho je: - v prípade výdaja liečivých prípravkov a zdravotníckych pomôcok Štátny ústav pre kontrolu liečiv Adresa: Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 Tel: 421-2-50 70 11 11 E-mail: sukl@sukl.sk www: http://www.sukl.sk - v prípade výdaja ostatného tovaru Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát pre Bratislavský kraj Adresa: Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

X. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom alebo realizáciou týchto VOP, najmä v súvislosti s nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu, budú prednostne riešené Alternatívnou cestou riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Alternatívnym riešením sporu (ďalej len „ARS“) je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z., ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjekty ARS sú zapísané do zoznamu vedeného MH SR. Subjektom ARS je aj Slovenská obchodná inšpekcia.

ARS môže začať iba na základe návrh Kupujúceho. Subjekt ARS môže návrh Kupujúceho odmietnuť, ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa:

doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho nápravu, alebo márneho uplynutia 30-dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal
Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.
Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči Predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Sťažnosť môže Kupujúci podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.html

XI. Záverečné ustanovenie

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke Obchodu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na webovej stránke Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti.

Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Predávajúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Predávajúcemu na vybavenie resp. v okamihu odoslania opravenej objednávky Predávajúcemu.

Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP a neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z.. Internetový výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok sa riadi ustanoveniami zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

Odber naších noviniek

Prihláste sa na odber newslettera ohľadom zliav a noviniek z našej ponuky.